La ciutadania ja pot fer aportacions al Pla Local de Prevenció de Residus

5138

Aquest dilluns, l’Ajuntament ha presentat al Centre Cultural els treballs inicials del Pla Local de Prevenció de Residus (PLPR) de Martorell. Aquesta eina fa diagnosi al municipi i marca les línies d’acció a tots els àmbits per reduir residus, evitar el malbaratament i fomentar la reutilització, prioritzant la prevenció. La ciutadania ja pot consultar-los en aquest enllaç i els documents al web www.martorell.cat/prevencioresidus, i fer comentaris, propostes i suggeriments fins el 31 de desembre a mambient@martorell.cat o al telèfon 93 775 34 34.

El PLPR de Martorell té el suport de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i s’està elaborant per fer front als reptes estratègics i objectius de reducció de residus els pròxims anys. Pretén establir estratègies municipals de prevenció i preparació per a la reutilització de residus per avançar en un ús més eficient i racional dels recursos i impulsar l’economia circular.

El Pla vol fomentar la reducció de deixalles involucrant-hi ciutadania, empreses, comerços, entitats, associacions i administracions, com explica el regidor de Medi Ambient, Albert Fernández. També vol esdevenir una eina per potenciar els hàbits de consum més responsables i sostenibles i per adoptar mesures, individuals i col·lectives, que evitin l’augment de generació de residus i els impactes associats.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament

Segons l’ARC, el 2021 cada martorellenc va generar 1,17 quilos diaris de deixalles, per sota de la mitjana del Baix Llobregat (1,36) i de la de Catalunya (1,42). Això són 12.290 tones anuals, i del seu 54,2% (6.663) se’n fa recollida selectiva bruta i es dipositen als contenidors. Les dades les ha glossat Tània Grima, tècnica de la consultora Ecostudi Sima.

Tània Grima, tècnica d'Ecostudi Sima

“Les dades no són gens dolentes, tot i un cert estancament els darrers anys”, explica el regidor Albert Fernández, qui afegeix que “no ens hem de conformar i hem d’aspirar a números més alts”.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament

Els objectius de reciclatge europeus són arribar a un 55% de recollida selectiva l’any 2025; a un 60% el 2030 i a un 65% el 2035. A Catalunya encara són més ambiciosos, i pretenen arribar al 65% l’any 2025. Encara són força elevats tant el percentatge actual de residus que van al rebuig i els que van a un contenidor que no els correspon, com el 29,8% de deixalles que no són orgàniques però que la gent diposita al contenidor marró -els impropis-. Això evidencia que les pràctiques de separació en origen són millorables i que encara hi ha una part significativa de residus reciclables que acaben a l’abocador.

Tània Grima, tècnica d’Ecostudi Sima

També preveu reduir el malbaratament alimentari un 50% pel 2030 -per alinear-se amb el Programa de Prevenció i Gestió de Residus de Catalunya PRECAT20-, i es proposen accions als centres educatius, als equipaments municipals, a la restauració i distribució i als mercats.
D’altra banda, es vol promoure l’autocompostatge domèstic i comunitari i es faran campanyes de foment de compra responsable -venda a granel i foment de productes reutilitzables i reemplenables al comerç- promovent els establiments que ho compleixin.
Una altra de les línies mestres és “reduir la comercialització de plàstics d’un sol ús un 50% al 2025 respecte les dades de 2020, i un 70% per al 2030”, segons apunta Grima.

Tània Grima, tècnica d'Ecostudi Sima

El consum de productes (inclosa la producció, transport i distribució) representa prop del 50 % de les emissions que contribueixen al canvi climàtic. Reduir-los i prevenir-ne els residus associats és prioritari. Per això, el PLPR promou la reutilització, la recuperació i el segon ús dels productes.

Es pretén facilitarar l’autoreparació i reutilització d’objectes en desús; creant una xarxa de punts d’intercanvi de llibres a espais públics i equipaments; proporcionar vies de reutilització d’objectes en desús, la venda de segona mà, el lloguer i la donació de restes d’estoc comercial, i potenciar els mercats d’intercanvi i de segona mà.

Per fer sensibilització, educació i comunicació, es preveuen comunicacions periòdiques, informació sobre productes contaminants i alternatives més sostenibles; creació d’un espai web; sensibilització de col·lectius; formació als treballadors municipals i promoció de consum de l’aigua de l’aixeta. Es vol promoure la sostenibilitat ambiental als esdeveniments locals, i sistemes per millorar la recollida selectiva.

El PLPR inclourà 24 accions distribuïdes en 6 línies estratègiques, que s’acabaran de desenvolupar amb les aportacions que faci la ciutadania amb l’objectiu de tancar el document durant el primer trimestre de l’any.