L’Ajuntament celebra dilluns el Ple Municipal ordinari del mes de febrer

3265
Sala de Plens Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament celebra dilluns el Ple Municipal ordinari del mes de febrer
L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 21 de febrer, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. La sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM) i en streaming a martorelldigital.cat.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (17-01- 22).

2. Presa de possessió de la regidora Sra. M. Pilar Torres Fernández.

3. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (exp. 359/2022).

4. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del títol VIII de les bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2022 (exp. 3916/2021).

5. Proposta d’aprovació inicial de la segona modificació de les bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2022, per tal d’afegir les bases reguladores específiques de subvencions en règim de concurrència no competitiva, destinades a estudiants de Martorell que cursen estudis postobligatoris fora de Martorell per reduir la seva despesa de transport públic (exp. 3916/2021).

6. Proposta d’aprovació de les retribucions per a l’exercici 2022 del personal funcionari, laboral i eventual de la plantilla de l’Ajuntament de Martorell (exp. 157/2022).

7. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla i del quadre de llocs de treball del personal de l’Ajuntament de Martorell per al 2022 (exp. 302/2022).

8. Proposta d’aprovació de l’Inventari dels Béns i els Drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, així com del balanç de situació d’aquest patrimoni, a data 31 desembre de 2021 (exp. 5522/2021).

9. Proposta d’aprovació de les tarifes del servei d’autotaxi del municipi de Martorell (exp. 707/2022).

10. Moció dels grups municipals de Ciutadans i Junts per Martorell per a la prevenció del malbaratament alimentari.

11. Moció que presenta el grup municipal del PSC Martorell en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran a Martorell.

B) Activitat de control

12. Dació de compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de gener de 2022.

13. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

14. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2020, i del moviment de la tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al 4t.Trimestre de 2021.(exp. 1169/2021).

15. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 1170/2021).

16. Interpel·lacions

17. Preguntes

18. Precs