A partir del proper dimarts 28 d’abril, tot el personal en actiu de la Brigada Municipal ha de treballar presencialment, segons estableix un nou Decret d’Alcaldia fet públic aquest dissabte. En tot moment caldrà aplicar les mesures organitzatives i individuals de protecció fixades per al personal durant l’estat d’alarma, se’ns perjudici de que se’n puguin incorporar de noves.

Des del 23 de març, estava en actiu el 50% del personal de la Brigada Municipal de forma rotatòria en setmanes alternes i el 100% del personal en actiu adscrit al servei del Cementiri Municipal. El personal de la Brigada Municipal dispensat de treball presencial havia de romandre disponible durant l’horari habitual de la seva jornada de treball per cobrir tasques d’iguals o similars característiques, podent ser requerit al treball presencial en cas d’emergència. Per garantir la flexibilitat de la jornada laboral, es va establir una bossa d’hores a gestionar posteriorment en el còmput anual.

Amb l’evolució de les mesures de les autoritats estatals i sanitàries en relació a la flexibilització del confinament, l’Ajuntament de Martorell considera necessari que la Brigada Municipal realitzi, de forma anticipada, treballs per garantir que l’espai públic i els serveis municipals tornin a estar en condicions per al seu ús, segons les limitacions i condicions que s’estableixin. Per aquest motiu, s’ha decretat la necessitat de disposar del 100% dels efectius de la Brigada Municipal amb antelació a la finalització de l’estat de alarma.

Durant les properes setmanes, l’Ajuntament te previst duu a terme campanyes d’informació i sensibilització adreçades a la població, per tal que el procés de desconfinament es pugui fer de la manera més efectiva i amb la màxima seguretat per als veïns i veïnes. Per aquest motiu, es preveu que la Brigada Municipal faci tasques de suport i logística que han de permetre fer arribar a la totalitat de la població i col·lectius vulnerables el material i informació oportuns.