Convocat per aquest dilluns el Ple Municipal ordinari corresponent al mes de maig

310
Sala de plens Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 17 de maig, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming de l’emissora i en directe a martorelldigital.cat.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (19-04-21).

2. Proposta de sol·licitud d’adhesió a l’associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona (exp. 1967/2021).

3. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia núm. 750/2021 de data 29 d’abril, disposant l’exercici de l’acció judicial consistent en la compareixença i defensa dels interessos municipals en el recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament d’Abrera contra l’aprovació del pla director d’infraestructures Martorell-Abrera (exp. 3694/2018).

4. Proposta sobre sol·licitud de pròrroga per a l’any 2022 del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell, per a la prestació dels serveis dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a Martorell. (exp. 2956/2016).

5. Moció que presenta Ciutadans de Martorell i Junts per Martorell per a la implantació d’un Pla Local de Prevenció de Salut Mental.

B) Activitat de control

6. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes d’abril de 2021.

7. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

8. Interpel·lacions

9. Preguntes

10. Precs