Convocat per dilluns el primer Ple Municipal ordinari de 2022

3465
Sala de Plens Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 17 de gener, a les 20.00h, el primer Ple Municipal ordinari de 2022. La sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM) i en streaming a martorelldigital.cat.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (20-12-21).

2. Moció dels grups municipals de ciutadans i junts per Martorell per instar a la suspensió i/o revisió de l’impost de CO2.

3. Proposta de compareixença i oposició en el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència de 03/12/2021 dictada pel Jutjat del contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona en el procediment ordinari 240/2019-a. (inclòs en l’ordre del dia en base al que estableix l’article 82.3. Del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals). (exp. 215/2019).

B) Activitat de control

4. Presa de coneixement de la baixa del regidor de l’Ajuntament de Martorell Sr. Lluís Tomàs Moreno i de la persona que l’ha de substituir (exp. 2420/2019).

5. Dació de compte dels portaveus del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP). (exp. 2420/2019).

6. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de desembre de 2021.

7. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

8. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.(exp. 4015/2019).

9. Interpel·lacions.

10. Preguntes.

11. Precs.