Convocatòria de concurs oposició lliure per a borsa de monitors esportius

2051
Jornades esportives intercentres
Jornades esportives intercentres

El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell ha convocat un procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball temporal, per a cobrir vacants sobrevingudes, absències o substitucions de monitors esportius, en règim laboral temporal per a la prestació de serveis al Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, mitjançant concurs oposició lliure.

Les bases íntegres d’aquesta convocatòria s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), de 30 de desembre de 2021.

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància adreçada al President del PMSAPM, formulada en el model normalitzat que es trobarà a disposició de les persones interessades a qualsevol de les oficines d’atenció al públic del PMSAPM, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell) i a la pàgina web municipal.

La presentació de la sol·licitud acompanyada de la resta de documentació exigida a les bases de la convocatòria, podrà realitzar-se pels següents mitjans:

– En el registre electrònic del PMSAPM o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

– De manera presencial:

-A l’oficina d’atenció a l’usuari del PMSAPM situada a la plaça de la Vila núm. 27 de Martorell.

-A l‘Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), en aquest cas, caldrà demanar cita prèvia per telèfon: 937756076

– A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi.

– A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

– A les oficines d’assistència en matèria de registres.

El termini de presentació de les sol·licituds és des del dia 31 de desembre de 2021 fins al 19 de gener de 2022, ambdós inclosos.