Convocatòria d’urgència per a cobrir una plaça d’auxiliar de recaptació

2115
Cursos de Formació Ocupacional

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció, amb caràcter d’urgència, per a cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de recaptació, que substituirà la persona titular de la plaça.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits establerts a les bases:

-Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores. També hi poden ser admesos/eses el/la cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels/de les ciutadans/anes espanyols/oles, com de nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, sempre que els/les cònjuges no estiguin separats/ades de dret, i també els seus/les seves descendents i els/les del seu/de la seva cònjuge, sempre que no estiguin separats/ades de dret, siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat dependents.

-Tenir 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública.

-Estar en possessió del títol de Batxillerat, Formació Professional de 2n grau, proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, Cicles Formatius de Grau Superior, o qualsevol altre equivalent o superior.

-Estar en possessió del certificat C1 de la llengua catalana, equivalent o superior. En cas que no es pugui acreditar documentalment, la persona aspirant haurà de fer una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori que es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

-Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

-No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni haver estat separat/ada o acomiadat/ada mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública per resolució ferma.

-No trobar-se afectat/ada per causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

El període de presentació de sol·licituds començarà el 6 de juliol i acabarà el 15 de juliol i les persones interessades hauran de presentar el CV, la fotocòpia del DNI, la fotocòpia del títol de Batxillerat, Formació Professional de 2n grau, proves d’accés  a la universitat per a majors de 25 anys, Cicles Formatius de Grau Superior, o qualsevol altre equivalent o superior; la fotocòpia del Certificat de nivell C1 de català, i si s’escau, del títol de nivell C1 de castellà o equivalents; la fotocòpia de la documentació acreditativa de l’experiència professional i la fotocòpia de la documentació acreditativa de la formació.

La sol·licitud que s’haurà de presentar per a cobrir la plaça pot descarregar-se i presentar-se electrònicament fins el 15 de juliol.