El dret a la protecció de la salut i seguretat, en el Dia Mundial del Consumidor

3897

Avui, 15 de març, es commemora el Dia Mundial del Consumidor. Des del Servei Públic de Consum de l’Ajuntament de Martorell centren l’atenció en alguns drets bàsics que tenim com a consumidors, com són el dret a la protecció de la salut i a la seguretat. Els béns i serveis destinats a les persones consumidores no poden comportar riscos per a la seva salut ni per a la seva seguretat. Han de ser conformes i segurs.

Tot i això, alguns béns i serveis comporten riscos usuals o legalment admissibles en condicions normals o previsibles d’utilització. En aquest cas, els possibles riscos s’han de posar en coneixement de les persones consumidores de manera clara i amb els mitjans adequats.

Un bé o servei segur és aquell que, si es fa servir correctament per a la finalitat amb la qual s’ha fabricat, no presenta cap risc o només riscos mínims compatibles amb el bé o servei considerats acceptables dins del respecte a un nivell elevat de protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics.

Per considerar un producte segur es tenen en compte les seves característiques, l’efecte que pot tenir sobre altres productes, la informació que l’acompanya, la presentació i la publicitat, i la persona consumidora a qui s’adreça, recorda el tècnic del Servei Públic de Consum de l’Ajuntament de Martorell, Ferran Riera.

Ferran Riera, tècnic Servei Públic Consum Ajuntament de Martorell

En cas de sospitar que un producte adquirit no és segur, la persona consumidora no l’ha de fer servir i la de deixar fora de l’abast d’altra gent. El següent pas és omplir el formulari d’avís i adjuntar la mostra del producte o una fotografia, les dades que figurin en l’etiquetatge (marca, model, número de referència, etc…), el manual d’instruccions, si en té, la còpia del rebut de compra, i el nom de l’establiment on s’ha adquirit.

El procediment és el mateix en cas que l’ús del producte insegur produeixi un accident domèstic. A la documentació anterior només cal afegir-hi l’informe mèdic en cas de lesions.
La retirada del producte s’acostuma a difondre a través de la premsa, del web de l’empresa, dels webs d’organismes de consum (www.consum.gencat.cat) o d’anuncis en comerços minoristes.

Els productors o distribuïdors n’aturen immediatament la comercialització i acostumen a oferir un telèfon d’atenció a les persones consumidores. Podeu consultar a la web de la Agencia Catalana de Consum les alertes per productes amb manques de seguretat.

Sempre podeu comunicar qualsevol incidència que pugueu tenir amb un producte a través del vostre servei de Consum que a Martorell és al c/ Mur 61, omic@martorell.cat, o bé dirigir-vos directament al venedor emplenant un full oficial de reclamacions si heu patit algun problema amb el producte o servei emprat. Recordeu guardar factures i tiquets de compra i assabenteu-vos dels drets i obligacions que us pot donar la garantia del producte així com les característiques de us i manteniment que expliqui el fabricant.