L’alcalde Xavier Fonollosa ha signat aquest diumenge un decret per establir els serveis públics essencials que es mantindran operatius per donar servei a la ciutadania, arran de la situació generada pel coronavirus. El decret estarà en vigor del 16 al 29 de març.

Per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, es limita la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de Martorell, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSPAM) i de Martorell Gestió del Sòl a aquells que siguin estrictament necessaris per garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics. Es restringeix al màxim la mobilitat dels càrrecs electes i del personal, excepte aquells desplaçaments que es considerin indispensables.

Es tanquen totes les dependències municipals, garantint l’atenció en els serveis bàsics o estratègics, a través de sistemes alternatius al presencial, com l’atenció telefònica o telemàtica, sempre que sigui possible. Així mateix, se suspèn el registre d’entrada presencial i s’anul·len totes les cites prèvies de les oficines d’atenció ciutadana (OAC,OMIC, OLH i OAU’s del PMSAPM), de l’Oficina Municipal d’Escolarització, de Serveis Socials o visites domiciliàries no urgents, oferint en tots els casos l’atenció per via telefònica i el suport telemàtic.

Es tanca l’accés als parcs infantils, parcs públics, parc forestal de Can Cases i espais de lleure per evitar l’afluència de grups de persones.

Es dispensa de treballar presencialment al personal, excepte aquells que han de cobrir assistència mínima i sigui impossible executar-la de forma no presencial. No obstant això, el treball s’haurà d’executar per via telemàtica o similar quan sigui possible i estar disponible durant l’horari habitual de la jornada de treball. El personal podrà ser requerit al treball presencial en cas d’emergència.

El decret també suspèn la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març, que s’havia de celebrar aquest dilluns a porta tancada a El Círcol; la sessió ordinària de la comissió de govern del PMSAPM d’aquest dilluns i la sessió ordinària de la junta de govern local del 23 de març.

Serveis mínims

-Secretaria General: el secretari o persona delegada (2 persones de suport amb caràcter rotatori).

-Intervenció: la interventora municipal o persona delegada (2 persones de suport amb caràcter rotatori).

-Tresoreria: el tresorer municipal o persona delegada (1 persona de suport administratiu amb caràcter rotatori).

-Servei de Recursos Humans: el personal necessari per a la confecció de la nòmina i tràmits amb la seguretat social (1 persona de suport administratiu amb caràcter rotatori).

-Servei d’Informàtica i TIC’s: tot el personal tècnic

-Servei de Consergeria: el personal necessari per garantir l’accés, control i tancament dels edificis municipals. El personal de suport de qualsevol equipament municipal, resta a disposició de les possibles necessitats de l’Ajuntament per a tasques pròpies del lloc de treball, dins del seu horari habitual.

-Premsa i Comunicació: la coordinadora de Ràdio Martorell, el cap tècnic i l’equip de redacció amb els torns habituals, o els que es puguin establir per raó de les circumstàncies.

-Seguretat Ciutadana: tot el personal en actiu, de tota la plantilla del cos de policia local, de forma presencial en tots els casos, per la impossibilitat d’exercir les funcions policials necessàries de forma no presencial, per cobrir de forma adequada la seguretat ciutadana, l’atenció bàsica i les mesures d’urgència i emergència que es produeixin durant la situació l’alerta, pandèmia i alarma general. Aquest personal podrà prestar els serveis en un nou quadrant, en torns de 12 hores, si s’escau, que s’adaptarà a les necessitats de l’estat d’alarma, restant en suspens el calendari habitual, i en tot cas com a serveis ordinaris a computar dins la jornada anual obligatòria.

-Protecció Civil: l’inspector de la Policia Local de forma presencial.

-Prevenció de Riscos: el cap de Recursos Humans o persona en qui delegui.

-Serveis Socials: el coordinador de Benestar Social i tot el personal necessari, de forma presencial, per garantir l’atenció bàsica a la ciutadania segons les mesures excepcionals i recomanacions en relació als Serveis Bàsics d’Atenció Social, dictades per la Direcció General de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

-Servei d’Atenció Telefònica i Registre Electrònic: atenció telefònica dues persones de forma presencial i rotatòria.

-Brigada Municipal: tot el personal en actiu, de forma presencial en tots els casos, per cobrir necessitats d’iguals o similars característiques a les del seu lloc de treball, durant el seu horari habitual de la jornada.

-Serveis Tècnics: 1 arquitecte superior o enginyer superior, 1 arquitecte tècnic o enginyer tècnic, de forma presencial i rotatòria, per cobrir els serveis bàsics relacionats amb l’execució d’obres, la coordinació de seguretat i salut, i qualsevol eventualitat que pugui esdevenir.

L’Ajuntament insisteix a transmetre un missatge de tranquil·litat al conjunt de l’organització i de la ciutadania, amb el compromís de seguir aportant informació actualitzada. Igualment, recorda que totes les mesures preses són d’acord als criteris establerts per les autoritats sanitàries competents. En el següent enllaç podeu descarregar-vos el Decret d’Alcaldia sobre les mesures per a la prevenció i control del coronavirus COVID-19.