Convocatòria d’oposició lliure per cobrir una plaça de Tècnic d’Administració General

982

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per cobrir una vacant de Tècnic/a d’Administració General de la vigent plantilla del seu personal funcionari. La convocatòria es desenvolupa mitjançant un concurs oposició lliure. La presentació de sol·licituds es farà en el Registre General de l’Ajuntament (carrer del Mur, 61), des del dia 1 fins al 20 de març de 2017, ambdós inclosos.

Les persones interessades a optar a la plaça hauran de complir, com a requisits, disposar del títol de Llicenciat/ada en Dret, Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari, o títol universitari de grau corresponent, tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

Les proves del concurs oposició inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell C1, una prova de castellà de nivell C1 (per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola), un exercici de coneixements teòrics i un exercici pràctic (d’acord amb el temari annex a les bases de la convocatòria), així com una fase de concurs de mèrits.

Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant la sol·licitud facilitada al Registre General de l’Ajuntament o en aquest enllaç.

Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada a aquestes bases, i a aquestes.