El Mitma contracta l’estudi per augmentar la capacitat de la línia R4 entre Martorell i Castellbisbal, i millorar l’estació de Martorell

650
Estació Renfe Martorell

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) formalitza un contracte per estudiar l’augment de capacitat de la línia R4 entre Martorell i el Nus de Castellbisbal, i millorar l’estació de Martorell. El contracte ha estat signat amb l’empresa SAITEC S.A, per un import pròxim al milió d’euros. Les actuacions que inclou s’emmarquen en la ‘Actualització del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030’.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), tal com ha publicat avui la Plataforma de Contractació de l’Estat, ha formalitzat el contracte de serveis per a la redacció del ‘Estudi d’Alternatives per a incrementar la capacitat de la línia R4 de Rodalies de Barcelona en el tram Martorell-Nus de Castellbisbal i Estudi Informatiu de millora de la capacitat i intermodalitat de l’estació de Martorell’, adjudicat a l’empresa
SAITEC S.A, per un import de 942.414,55 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 30 mesos.

L’objectiu dels treballs és el de realitzar l’anàlisi, el disseny i les tramitacions necessàries per a la incorporació a la planificació d’actuacions en l’àrea de Martorell, que permetin millorar la flexibilitat, fiabilitat i, sobretot, la capacitat de la Xarxa de Rodalies.

Les alternatives plantejades en l’Estudi Informatiu a redactar seran desenvolupades amb l’abast necessari perquè els documents generats puguin servir de base als processos d’informació pública i d’audiència a les Administracions establerts en la Llei del Sector Ferroviari i el Reglament del Sector Ferroviari, i en la legislació ambiental vigent.

Aquest contracte s’emmarca en la ‘Actualització del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030’, un document de contingut tecnicoeconòmic que conté la proposta d’actuacions en infraestructura ferroviària i material rodant, per a donar resposta a les necessitats d’una demanda futura creixent en la Xarxa de Rodalies de Catalunya fins a l’any 2030.