Els centres d’atenció primària ajuden a tramitar el Document de Voluntats Anticipades

1083

El Document de Voluntats Anticipades (DVA) és una declaració en què la persona explica per endavant el tractament mèdic que vol rebre en cas que algun dia una malaltia la incapaciti per expressar-se. Als centres d’atenció primària de Martorell donen assessorament i ajuden en la tramitació de les voluntats anticipades.

La infermera del CAP de Buenos Aires, Rafi Bueno, explica que el DVA “és aquell document en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, manifesta la seva voluntat sobre les cures i el tractament de la seva salut, amb l’objectiu que es compleixi en el moment que arribi a situacions que no li permetin expressar la seva voluntat”.

La persona també “pot designar, en el mateix document, un representant, que serà l’interlocutor vàlid i necessari amb el metge o l’equip sanitari, perquè la substitueixi en cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa”, remarca la també infermera del CAP de Buenos Aires, Ana Oliver.

No existeix un model fix de document, cadascú el pot elaborar com cregui convenient, però existeixen models orientatius que us poden ser d’utilitat. “Als centres d’atenció primària de Martorell us podem facilitar el model de document que podeu utilitzar com a model o a tall d’exemple”, recorda Bueno. Aquest model també es pot aconseguir a la web del l’Institut Català de la Salut.

Validació i registre del DVA

Per garantir la identitat, capacitat i conformitat del document cal validar-lo davant de notari, amb la firma de tres testimonis majors d’edat i que, com a mínim, dos d’ells no tinguin relació de parentiu fins a segon grau ni estiguin vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant. El testimoni no pot ser el representant, ni pot ser ningú que després intervingui en la decisió a prendre.

Un cop el document està validat, “cal fer-lo arribar al centre sanitari per tal que sigui incorporat a la història clínica, respectant les garanties de confidencialitat legals”, diu Oliver. També es pot inscriure el DVA al Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades.

El DVA es pot revocar i deixar sense efecte en qualsevol moment o es pot modificar per la voluntat de d’interessat. La revocació o renovació s’ha de fer de forma expressa i per escrit, i s’ha d’adjuntar a la història clínica.