L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns el Ple Municipal ordinari de març

459
Sala de plens Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns, 15 de març, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming de l’emissora i en directe a martorelldigital.cat.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (15-02-21).

2. Proposta d’aprovació provisional de suspensió transitòria de l’aplicació de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, i tendals amb finalitat lucrativa prevista a l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per l’ús privatiu de la via pública i del domini públic (exp. 3488/2020).

3. Proposta d’aprovació d’una línia de subvencions directes, urgents i amb caràcter excepcional per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici de les activitats econòmiques imposades durant el darrer trimestre de l’any 2020 i durant l’any 2021 (exp. 942/2021).

4. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia núm. 255/2021 de data 16 de febrer, disposant l’exercici de l’acció judicial consistent en la compareixença i defensa dels interessos municipals en el recurs contenciós administratiu interposat per SEAT S.A. Contra l’aprovació del Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord (exp. 2992/2016).

5. Moció que presenta el grup municipal Movem Martorell per l’impuls d’energies renovables.

6. Moció que presenta el grup municipal Movem Martorell demanant a les entitats financeres que ofereixin un servei adequat als usuaris especialment a la gent gran.

7. Moció del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Martorell sobre l’activació de les mesures necessàries de protecció social i laboral per als negocis de restauració d’aquest municipi.

8. Moció que presenta el grup municipal d’ERC sobre la declaració de persona non grata a Felip VI de Borbó.

9. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.

10. Moció que presenta el grup municipal del PSC Martorell de mesures per evitar talls de llum i baixades de tensió, i millorar la supervisió i manteniment del subministrament elèctric.

11. Declaració institucional de l’ajuntament de Martorell sobre la situació de les escoles de música, arts, dansa i aules de teatre del nostre municipi davant el tercer tancament degut a la pandèmia.

B) Activitat de control

12. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de febrer de 2021.

13. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

14. Interpel·lacions.

15. Preguntes.

16. Precs.