Les llars d’infants municipals obren el període de preinscripció fins el 15 de maig

361

Fins el 15 de maig estarà obert el període de preinscripció a les llars d’infants municipals. La preinscripció és el tràmit que cal fer per sol·licitar una plaça, ja sigui a la llar d’infants Pont d’Estels, Les Torretes o Riu de Sons, on s’atenen nens de primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys).

La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar entre el 4 i el 15 de maig de 2015, la publicació de les llistes d’admesos es farà el 5 de juny i la matrícula s’haurà de fer amb cita prèvia durant el mes de juny.

Els sol·licitants han de presentar, a l’Oficina Municipal d’Escolarització, original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare i la mare o tutors; original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació; original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual; original i fotocòpia del full de revisions del nen sa; i original i fotocòpia del carnet de vacunacions de l’alumne.

L’horari de l’Oficina Municipal d’Escolarització, ubicada al Complex Educatiu de Torrent de Llops, és dilluns de 9.15 a 18.00h; dimarts i divendres de 9.15 a 13.00h; dimecres de 9.15 a 15.00h; i dijous de 15.00 a 18.00h.

Criteris de prioritat en l’admissió
Tindran prioritat d’admissió els alumnes amb germans escolaritzats al centre adscrit o amb pares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció (40 punts). Quan el domicili habitual de la persona sol·licitant estigui a l’àrea d’influència del centre (30 punts). Quan a instància del pare, mare o tutor, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest estigui dins l’àrea d’influència del centre (20 punts). Quan el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora (10 punts). Quan l’alumne acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33 per cent o quan el pare, la mare, tutor, o un germà de l’alumne acrediti una discapacitat igual o superior al 33 per cent (10 punts).