Obre la preinscripció al Centre de Formació d’Adults de Martorell

841
Jornada sensibilització emprenedoria Centre Formació d'Adults

Avui s’ha obert el període per fer la preinscripció al Centre de Formació d’Adults de Martorell  del Complex Educatiu Torrent de Llops per al proper curs 2022-2023, que es podrà dur a terme fins al 29 de juny i, la matriculació, del 2 al 9 de setembre. L’educació d’adults o educació al llarg de la vida comprèn les activitats d’aprenentatge que permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats,  enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals.

Les persones que es poden preinscriure en aquests estudis ho poden fer amb objectius diferents, com obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements. L’oferta educativa dels centres d’educació d’adults és la següent:

-Ensenyament de llengües: català, castellà, anglès i francès.

-Competic: ensenyaments que tenen com a propòsit facilitar l’adquisició de les competències mínimes i els conceptes bàsics en tecnologies de la informació i la comunicació per desenvolupar-se en la societat actual.

-Formació instrumental: l’objectiu és aconseguir que les persones adultes adquireixin unes competències mínimes per facilitar la seva integració i participació social, una millor convivència en l’entorn actual, la inserció laboral i el desenvolupament de la pròpia autonomia.

-Educació secundària per a les persones adultes: aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

-Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).

-Preparació per a les proves d’accés a cicles de grau mitjà i superior, a la universitat per a majors de 25 anys.

Pel que fa a l’accés, amb caràcter general poden accedir a l’educació d’adults les persones que han complert 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural que inicien la formació. També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l’any natural que inicien la formació si tenen un contracte laboral que les impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari o si són esportistes d’alt rendiment.

Més informació a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/educacio-adults/inici/