Ple Municipal ordinari a l’Ajuntament de Martorell aquest dilluns

2038

L’Ajuntament de Martorell celebra el proper dilluns 20 de març, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (20-02-22).

2. Proposta d’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal (exp. 435/2023).

3. Proposta d’aprovació provisional de suspensió transitòria de l’aplicació de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules cadires, i tendals amb finalitat lucrativa, prevista a l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per l’ús privatiu de la via pública i del domini públic (exp. 5496/2022).

4. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell relativa a la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar en cobertes (exp. 277/2023).

5. Proposta d’acord del Ple de l’Ajuntament de Martorell per a la constitució del ‘Grupo de ciudades españolas del sector automoción y componentes’ (exp. 2072/2022).

6. Moció que presenten els grups municipals Ciutadans de Martorell i Junts per Martorell per la creació d’un servei destinat a facilitar ajudes als estudiants de 3r i 4t de l’ESO de Martorell, amb l’objectiu de sufragar les despeses generades per la realització de cursos d’anglès a Irlanda o Regne Unit.

7. Moció que presenta el grup Junts per Martorell per la millora de les condicions de treball i d’accés a la jubilació de les persones treballadores de Martorell.

B) Activitat de control

8. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia.

9. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

10. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (exp. 3025/2022).

11. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2022, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al 4rt Trimestre de 2022 (exp. 3097/2022).

12. Interpel·lacions.

13. Preguntes.

14. Precs.