Preinscripció als centres d’educació infantil, primària i secundària de Martorell

3356
Portes obertes Institut Martorell
Portes obertes Institut Martorell

El 23 de març comença la preinscripció escolar 2016-17 per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Les sol·licituds de preinscripció escolar es poden lliurar, fins el 4 d’abril, a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), al Complex Educatiu. L’horari és de dilluns a dijous, de 9.30 a 13.00h i de 16.30 a 19.15h, divendres, de 9.30 a 14.00h.

La sol·licitud de preinscripció es podrà descarregar al web http://queestudiar.gencat.cat/. També estarà disponible a l’OME i als centre educatius. Els sol·licitants han de presentar a l’OME original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare i la mare o tutors; original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació; original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual, i original i fotocòpia del carnet de vacunacions de l’alumne.

Criteris prioritat d’admissió 
Tindran prioritat d’admissió els alumnes amb germans escolaritzats al centre adscrit o amb pares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció. Quan el domicili habitual de la persona sol·licitant estigui a l’àrea d’influència del centre (A Martorell tot el municipi). Quan a instància del pare, mare o tutor, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest estigui dins l’àrea d’influència del centre (A Martorell tot el municipi). Quan el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora. Quan l’alumne acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33 per cent o quan el pare, la mare, tutor, o un germà de l’alumne acrediti una discapacitat igual o superior al 33 per cent.

La llista de sol·licituds amb la puntuació provisional es publicarà el 24 d’abril. El termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional a l’OME serà del 25 al 27 d’abril. La llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions apareixerà el 3 de maig i el sorteig del número de desempat (als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona) el 4 de maig, a les 11.00h. La llista ordenada d’admesos es publicarà el 8 de maig i el llistat definitiu el 2 de juny. La matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO serà del 12 al 16 de juny al centre assignat.

Informació preinscripció 2017-18

Sol·licitud de preinscripció