Dilluns se celebra el darrer Ple Municipal del curs polític a l’Ajuntament de Martorell

1378
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell convoca dilluns, 17 de juliol, el darrer Ple Municipal de caràcter ordinari abans de les vacances d’estiu. La sessió, amb una dotzena de punts a l’ordre del dia, es podrà seguir, com és habitual, en directe per Ràdio Martorell (91.2FM) i a través de l’streaming de l’emissora al Canal de Notícies.

Ordre del dia

Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària (12-06-17).

2. Proposta d’aprovació de la proposta de dues festes locals per a l’any 2018 (exp. 3273/2017).

3. Proposta d’aprovació de la posta a disposició de la Diputació de Barcelona de les porcions de les finques municipals afectades per l’execució del projecte constructiu “Millora de la intersecció entre les carreteres bv-2433 i c-243b al t.m. Martorell”; així com de l’autorització a aquella per a l’accés i l’ocupació temporal, fins a la finalització de les obres del projecte constructiu de referència, de les superfícies de les finques municipals afectades (exp. 535/2017).

4. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP amb l’adhesió dels grups de CiU, ERC, Movem i Som pel suport als centres especials de treball (CET) i el retorn dels drets laborals a les persones amb discapacitat.

5. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP amb l’adhesió del grup de Som Martorell per augmentar l’assignació destinada a la lluita contra la violència masclista i les polítiques d’igualtat.

Activitat de control

6. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de juny.

7. Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (exp. 2270/2017).

8. Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2016, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al segon trimestre de 2017 (exp. 2258/2017).

9. Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.(exp. 1494/2015).

10.Interpel.lacions.

11.Preguntes.

12.Precs.

Convocatòria Ple Municipal juliol 2017