Dilluns se celebra el Ple Municipal ordinari corresponent al mes d’abril

668

L’Ajuntament de Martorell celebra aquest proper dilluns, 15 d’abril, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens, a partir de les 20.00h, i la podran seguir en directe a Ràdio Martorell a través del dial 91.2 FM i a l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (18-03-24).

2. Proposta d’aprovació de l’acord regulador de les condicions de treball comunes del personal funcionari i laboral de l’ Ajuntament de Martorell 2024-2027.(exp. 3519/2024).

B) Activitat de control

3. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i regidories delegades del mes de març de 2024.

4. Dació de compte de les actes de la junta de govern local de les sessions del mes de març de 2024.

5. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (exp. 6301/2023).

6. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2020, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 3914 /2024).

7. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2024, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al 1r trimestre de 2024. (exp. 3937/2024).

8. Dació de compte de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, corresponents a l’exercici 2023. (exp. 772/2024).

9. Interpel·lacions.

10. Preguntes.

11. Precs.