El darrer Ple Municipal ordinari del curs polític se celebra aquest dilluns

391

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 19 de juliol, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming de l’emissora i en directe a martorelldigital.cat.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (21-06-21).

2. Proposta d’aprovació de l’encomanda de gestió, consistent en la gestió informatitzada del padró d’habitants de Martorell, en favor de la Diputació de Barcelona i la subscripció del consegüent conveni-tipus amb aquesta entitat (exp. 2974/2021).

3. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació de Martorell (exp. 3457/2020).

4. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 7/2021, dins del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per suplement de crèdit finançat amb l’aplicació de part del romanent líquid de de Tresoreria de 2020 per a despeses generals. (exp. 2770/2021).

5. Proposta d’aprovació de la proposta de les dues festes locals per a l’any 2022.(exp. 3084/2021).

6. Proposta d’aprovació de la designació del secretari general de l’Ajuntament de Martorell, com a segon suplent de secretari de la mesa de contractació, amb caràcter permanent, en els procediments de contractació la competència dels quals correspon al Ple, o a l’alcalde o la junta de govern local, per delegació del Ple (punt a incloure en l’ordre del dia del Ple en base a l’article 82.3 del Reglament d’organitzacio, funcionament i règim jurídic de les entitats locals). (exp. 2420/2019).

7. Moció que presenten els grups municipals Junts per Martorell i PSC Martorell, per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021.

8. Moció que presenta el grup municipal del PSC Martorell per requerir al nou govern de la Generalitat resolgui les polítiques públiques i deutes pendents amb els municipis i el món local, el seu “deute ciutadà”.

B) Activitat de control

9. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de juny de 2021.

10.Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

11.Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.(exp. 4015/2019).

12.Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2020, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al 2n trimestre de 2021.(exp. 1169/2021).

13.Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 1170/2021).

14.Interpel·lacions

15.Preguntes

16.Precs