La sessió ordinària del Ple Municipal es trasllada a dimarts 18 d’abril

1850
El Ple de l'Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell convoca dimarts 18, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent al mes d’abril de 2017. La sessió es podrà seguir en directe a través de Ràdio Martorell 91.2 FM i de l’streaming de l’emissora al web municipal.

Ordre del dia

Part Resolutiva

  1. Aprovació de l’acte de la sessió ordinària: 20 de març de 2017.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior:

2. Proposta sobre recuperació d’ofici del domini públic ocupat sense llicència ni autorització. (EXP. 292/2015-G).

Dictàmens de l’Àrea de Serveis a les Persones:

3. Proposta d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Martorell (EXP. 761/2017-G).

Proposta de resolució i mocions dels grups polítics municipals:

4. Moció que presenta el grup municipal del PSC-PC amb l’objectiu d’establir una bonificació del 80% per a les persones aturades en els serveis de transport públic i bus urbà.

5. Moció que presenta el grup municipal del PSC-PC sobre la millora del finançament de les escoles bressol públiques.

6. Moció que presenta el grup municipal MM-E per abaixar les ràtios d’alumnes a les escoles.

Part de Control

A. Donar compte de resolució de l’Alcaldia.

B. Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, des de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

C. Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2016, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al tercer trimestre de 2016.

D. Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 BIS de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

E. Interpel·lacions.

F. Preguntes.

G. Precs.