L’Ajuntament celebra el Ple Municipal ordinari de juny aquest dilluns

3161

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns 20 de juny, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió es farà de forma presencial i es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (16-05-22).

2. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 7/2022, dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per suplement de crèdit finançat amb l’aplicació de part del romanent líquid de de Tresoreria de 2021 per a despeses generals. (exp. 5021/2022).

3. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla parcial d’urbanització prioritària del sector residencial carretera de Piera de Martorell (exp. 6047/2021).

4. Proposta sobre sol·licitud d’ampliació de les hores anuals de treball segons el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell, per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Martorell. (exp. 2956/2016).

5. Moció del grup municipal de ciutadans (Cs) de Martorell per a instar a la creació d’una deducció autonòmica en l’impost de la renda de les persones físiques, per a subjectes passius discapacitats, d’edat igual o superior a 65 anys, que precisin ajuda de terceres persones.

6. Moció que presenta el grup municipal del PSC Martorell sobre la transició energètica dels centres educatius a Martorell.

B) Activitat de control

7. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de maig de 2022.

8. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la Junta de govern local.

9. Interpel·lacions

10.Preguntes

11.Precs