L’Ajuntament de Martorell celebra, aquest dilluns 17 de setembre, la sessió plenària ordinària

803

L’Ajuntament de Martorell farà, aquest dilluns 17 de setembre, a partir de les 20.00 hores a la sala de sessions, el ple ordinari corresponent al mes de setembre. Aquesta sessió plenària té els següents punts en l’ordre del dia:

I. Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 16 de juliol de 2012.
2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 30 de juliol de 2012.

Dictàmens de l’àrea econòmica, d’organització i règim interior:
3. Proposta d’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Martorell, corresponent a l’exercici 2011.
4. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5/2012 del vigent pressupost municipal.

Dictàmens de l’àrea de territori i sostenibilitat
5. Proposta d’aprovació de l’inici del procés de la revisió-adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell, del programa de participació ciutadana i de l’avanç del Pla.
6. Proposta de no admetre a tràmit la sol·licitud de declaració de nul·litat del contracte de concessió administrativa per a la gestió del servei públic municipal de subministrament d’aigua potable de Martorell, formulada per la societat Captasolvent, SL.

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals:
7. Moció en defensa del pacte fiscal, una hisenda i agència tributària pròpia, que presenta el grup municipal de CiU.
8. Moció en defensa del nostre model d’organització territorial, del mapa municipal i de l’autonomia local, que presenta el grup municipal de CiU.

II Part de control
A. Donar compte de resolucions de l’alcaldia
B. Donar compte de disposicions oficials i correspondència
C. Interpel·lacions
D. Preguntes
E. Precs

La sessió plenària de l’Ajuntament de Martorell la podeu seguir en directe a través de Ràdio Martorell (91.2 FM).