L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns el Ple Municipal ordinari d’abril

2540
Ple Municipal gener 2023

L’Ajuntament de Martorell celebra el proper dilluns 17 d’abril, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (20-03-23).

2. Proposta d’aprovació de la sol·licitud del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell per a la prestació dels serveis dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a Martorell pel 2024. (exp. 2644/2023).

3. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla i del quadre de llocs de treball del personal de l’Ajuntament de Martorell per al 2023 (exp. 2703/2023).

4. Proposta de modificació de la quantia de la dotació econòmica assignada al grup municipal del PSC-CP (exp. 2420/2019).

5. Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell relativa a la qualificació dels sòls industrials a l’entorn del sector 1 del PDUAE (inclosa en l’ordre del dia en virtut del que disposa l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals) (exp. 2995/2023).

6. Moció del grup municipal de Movem Martorell en commemoració del 92è aniversari de la proclamació de la Segona República.

7. Moció que presenta el grup municipal del PSC Martorell per a la millora dels serveis socials dels municipis de Catalunya.

B) Activitat de control

8. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de març de 2023.

9. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

10.Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. (exp.
4015/2019).

11.Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (3002/2023).

12.Dació de compte de regidora no adscrita.

13.Dació de compte de la nova composició del grup municipal del PSC-CP.

14.Dació de compte dels nous integrants de la comissió informativa de l’àrea de serveis a les persones en representació del grup municipal del PSC-CP.

15.Interpel·lacions

16.Preguntes

17.Precs