L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns 19 el darrer ple municipal ordinari de l’any

848

El proper dilluns 19 de desembre, a partir de les 20.00h, l’Ajuntament de Martorell celebrarà la sessió ordinària del ple municipal corresponent al mes de desembre, el darrer d’aquest 2016. Es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell i a través del l’enllaç de l’emissora al web municipal www.martorell.cat.

Ordre del Dia

Part Resolutiva

1- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària: 21 de novembre de 2016.

2- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària: 21 de novembre de 2016.

Dictàmens de l’àrea econòmica, d’organització i règim interior:

3- Proposta de donar conformitat a la xifra de població de Martorell a 1-1-2016, proposada per l’Institut Nacional d’Estadística. (exp. 1064/2016-G).

4- Proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari de béns a 31-12 2015. (exp.2967/2016-G).

5- Proposta d’aprovació d’una operació de crèdit a llarg termini amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona.(exp. 3209/2016).

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals:

6- Moció que presenta el grup municipal de Movem Martorell per a eliminar de les hipoteques l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris a més de tres anys (IRPH) declarat nul.

7- Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP sobre els comptadors telegestionables a Martorell.

Part de control

A- Donar compte de resolucions de l’alcaldia.

B- Donar compte del canvi de portaveus del grup PSC-CP en la comissió informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones.

C- Interpel·lacions.

D- Preguntes.

E- Precs.