L’Ajuntament de Martorell convoca per aquest proper dilluns la sessió ordinària del Ple Municipal

786

L’Ajuntament de Martorell celebrarà aquest proper dilluns 20 de febrer, a partir de les 20.00h, la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent a aquest mes amb 14 punts a l’ordre del dia. La sessió es podrà seguir en directe a través de Ràdio Martorell (91.2 FM) o connectant-se a l’streaming del web municipal.

Ordre del dia

Part Resolutiva

1-Aprovació de l’acta de la sessió ordinària: 16 de gener de 2017.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior:

2-Proposta d’aprovació de l’autorització i disposició de la despesa de caràcter plurianual relativa a la inversió “Nou pavelló triple esportiu (PAVE-3)”. (EXP. 427/2017-G).

3-Proposta d’aprovació de la sol·licitud de reposició de les places vacants del cos de Policia Local de Martorell. Referides a l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2016. (EXP. 3095/2016-G).

Dictàmens de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat:

4- Proposta de resolució de les reclamacions formulades envers l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell a l’àmbit del sector P-7 industrual Solvay de Martorell, i aprovació provisional d’aquesta modificació. (EXP. 3024/2016-G).

Dictàmens de l’Àrea de Serveis a les Persones:

5-Prosposta de resolució del recurs d’alçada interposat contra l’acord de la comissió de govern del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, de data 28 de novembre de 2016, de resolució de la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’expedient núm. 2534 (EXP.381/2017-G).

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals:

6-Moció presentada pel grup municipal MM-E pel blindatge constitucional de les pensions.

7-Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC perquè Martorell entri a la zona 1 del sistema tarifari integrat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

8-Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya.

9-Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC per demanar la millora urgent dels serveis de salut dels usuaris de l’àrea d’influència de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

10-Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC de suport al Manifest per la Dignitat de la Pagesia.

11-Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC per demanar la construcció d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) a Martorell.

12-Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC de suport a la campanya ‘Casa nostra és casa vostra’.

13-Moció que presenta el grup municipal PSC-CP sobre la situació de l’atenció sanitària a Catalunya i per al foment de l’atenció primària per millorar el servei que reben els ciutadans.

14-Moció que presenta el grup municipal PSC-CP contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del Protocol de Pobresa Energètica.

Part de control

A-Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.

B-Interpel·lacions.

C-Preguntes.

D-Precs.