Obre el termini de sol·licituds per a la creació d’una borsa de treball temporal de conserges

876

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball, per cobrir vacants sobrevingudes, absències o substitucions de conserges a l’Ajuntament de Martorell i al Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM), mitjançant concurs d’oposició lliure.

Les persones interessades hauran de disposar del certificat d’escolaritat (o equivalent o superior), tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, tenir 16 anys i no excedir, si s’escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.

Les proves de selecció inclouran una prova de català (nivell B1), una prova de castellà (nivell B1) per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, un supòsit pràctic d’informàtica (d’acord amb les bases de la convocatòria), així com una fase de concurs de mèrits i una entrevista personal.

La presentació de sol·licituds es farà al Registre General de l’Ajuntament (c/ del Mur, 61), del 31 de gener al 20 de febrer, ambdós inclosos.