Primera sessió informativa del procés de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Martorell

948

L’Ajuntament de Martorell ha iniciat el procés de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) vint anys després de la seva entrada en vigor. Aquest dijous, 18 d’octubre, es farà la primera sessió a la Casa de Cultura la Vila (c. Santacana, 13) a partir de les 19.00 hores.

Durant aquest temps les necessitats del municipi i el context socioeconòmic han canviat molt, i en l’actualitat es fa necessari dotar-nos d’eines que permetin encarar els nous reptes i buscar solucions a les noves demandes de la ciutadania.

Procés d’anàlisi, treball i participació ciutadana
L’Ajuntament ha iniciat un procés d’anàlisi, treball i participació ciutadana que culminarà amb l’aprovació d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que serà l’instrument d’ordenació integral del territori que determini les línies bàsiques del desenvolupament sostenible de Martorell amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

El nou POUM haurà de preveure la utilització racional del territori i el medi ambient, de forma que es conjuminin les necessitats de creixement i desenvolupament econòmic de Martorell amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

Caldrà, doncs, definir i consensuar el model territorial que s’adapti de la millor manera a les necessitats del municipi, tant en termes d’implantació urbana com de mobilitat, infraestructures, espais lliures, xarxa d’equipaments, patrimoni, habitatge, comerç, activitats, etc., i que alhora prevegi estratègies i actuacions encaminades a la revitalització econòmica, a la cohesió social i a l’impuls de Martorell com a referent dins del Baix Llobregat nord i de la regió metropolitana de Barcelona.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar, el setembre passat, el Programa de Participació ciutadana, l’avanç de la revisió -adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell (PGOU) i l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, i va acordar la creació d’una comissió de seguiment integrada per representants de tots els grups polítics del Consistori i els tècnics municipals encarregats.

Dues sessions més
El proper dijous, 25 d’octubre, es farà una segona sessió al Complex Educatiu (c/Josep Tarradellas 11), a les 19.00 hores. L’Audiència Pública sobre l’Avanç del PGOU es farà el 8 de novembre a l’auditori Joan Cererols del Centre Cultural (Plaça de les Cultures, s/n), a les 19.00 hores.

La informació detallada, al web martorell.cat
Tota la informació detallada sobre el nou POUM la podreu trobar a la plana web de l’Ajuntament www.martorell.cat/ POUM o a l’Oficina de redacció del POUM a l’edifici de l’Ajuntament, plaça de La Vila 46, 1ª planta.