S’obre un procés de selecció per a una plaça temporal de responsable d’àrea del PMSAPM

2315

El Patronat Municipals de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell ha publicat l’anunci de selecció d’un responsable d’àrea, a fi de cobrir de manera temporal una substitució. El termini amb caràcter d’urgència per presentar sol·licituds per a aquesta plaça temporal és del 2 al 12 de gener.

Aquest lloc de treball és en l’àmbit de la comunicació i algunes de les funcions a desenvolupar seran la coordinació i la implementació del Pla Estratègic de Comunicació 2018-2020, el desenvolupament de diverses campanyes de comunicació institucional i publicitat, així com el seguiment de la seva creativitat i el disseny, les relacions amb la premsa o l’organització d’actes vinculats a les campanyes, entre d’altres.

Les persones interessades en aquesta oferta laboral hauran de complir els següents requisits: estar en possessió del títol del Grau en Periodisme o Grau en Publicitat i Relacions Públiques, haver assolit el nivell C1 de suficiència de la llengua catalana, tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels països membres o subscrits per la Unió Europea, haver complert els setze anys i no excedir l’edat prevista per a la jubilació forçosa.

També s’exigeix que la persona no estigui inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separada o acomiadada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Administració Pública.

Les proves de selecció consistiran en una entrevista personal on es valorarà l’experiència de treball en l’àmbit de la comunicació periodística i publicitària i la formació addicional en l’àmbit cultural i en llengües estrangeres. Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant la sol·licitud publicada a www.martorell.cat, que també es pot aconseguir a qualsevol de les oficines amb Registre General del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.

Juntament amb la sol·licitud omplerta, els candidats hauran d’adjuntar el seu currículum, una fotocòpia del DNI, el títol de Grau en Periodisme o Grau en Publicitat i Relacions Públiques, el certificat de nivell C1 de català, documentació acreditativa de la seva experiència laboral en l’àmbit comunicatiu i el certificat del Ministeri de Justícia d’inexistència d’antecedents penals de Registre Central de delinqüents sexuals, o una fotocòpia del document que acrediti haver-lo sol·licitat.

La presentació de sol·licituds es pot realitzar a l’oficina del Registre General del PMSAPM (plaça de la Vila 27) del 2 al 12 de gener de 2018.