Dilluns 22 ple extraordinari per aprovar el cartipàs municipal i les retribucions 2015-2019

546

Aquest dilluns 22 de juny (20.00h) tindrà lloc una sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament de Martorell on destaca la proposta d’aprovació del cartipàs municipal, les retribucions i de designació als diferents òrgans no municipals. El ple es podrà seguir en directe a través de Ràdio Martorell (91.2 FM) i el web martorell.cat.

La sessió plenària extraordinària tindrà l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació de data 13 de juny de 2015.

2. Proposta de fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple municipal.

3. Proposta de creació de les comissions informatives permanents d’aquest Ajuntament, i designació dels seus integrants.

4. Proposta de designació dels membres de la corporació que han d’integrar la Junta General de Martorell Gestió del Sòl, empresa municipal, SL.

5. Proposta de nomenament dels representants de la corporació en diferents entitats i organismes en els quals hi té representació o hi participa.

6. Proposta d’assignació de la dotació econòmica per als grups municipals.

7. Proposta d’aprovació de les retribucions per dedicació parcial i de les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats dels càrrecs electes de la corporació.

8. Proposta d’aprovació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual de la corporació.

9. Proposta de delegació de competències del ple a favor de la junta de govern local i de l’alcalde.

10. Proposta de designació dels integrants de la comissió redactora del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019.

11. Donació de compte de la delegació de les atribucions de l’alcalde en els regidors.

12. Donació de compte de la composició, delegació de competències de l’alcaldia i règim de sessions de la junta de govern local.

13. Donació de compte dels nomenaments dels tinents d’alcalde.

14. Donació de compte de la designació dels membres de la mesa de contractació.

15. Donació de compte de la designació dels membres de la ponència ambiental municipal.

16. Donació de compte de la designació dels membres de la comissió de Protecció Civil.

17. Donació de compte de la designació dels membres de la comissió de responsables de seguretat dels fitxers que contenen dades de caràcter personal.

18. Donació de compte de la designació dels membres del consell del museu municipal Vicenç Ros.

19. Donació de compte de la designació dels membres del consell del Muxart Espai d’Art i Creació Contemporanis.

20. Donació de compte de la composició dels gurps municipals i de llurs portaveus.

21. Donar compte dels representants dels grups municipals de la corporació en el consell rector del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM).