El ple municipal ratificarà dilluns la declaració de suport als treballadors de Solvay

496

L’Ajuntament de Martorell celebra el proper dilluns el ple ordinari corresponent al mes de setembre. El plenari haurà de ratificar la declaració institucional de suport als treballadors de l’empresa Inovyn-Solvay. També es presentarà la moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima de conflictes armats a la Mediterrània. La sessió es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell i el web municipal (20.00h).

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior

Proposta d’aprovació del compte general de l’Ajuntament corresponen a l’exercici 2014.

Proposta de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Martorell.

Dictàmens de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Proposta de nomenament de la Comissió Municipal de delimitació de l’Ajuntament de Martorell en l’expedient de delimitació amb el terme municipal d’Abrera.

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals
Moció que presenta el grup municipal de Som Martorell, de suport als refugiats sirians i d’adhesió a la Xarxa de Ciutats Refugi.

Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP, per la modificació de l’article 84.G del Reglament Orgànic Municipal.

Moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC-CP, MM-E, ERC-AM, PP i SM de ratificació de la declaració institucional de data 2.9.2015 de suport als treballadors i a les treballadores de l’empresa Inovyn-Solvay.

Moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC-CP,MM-E i ERC-AM, de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

Part de control
Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.

Donar compte del Decret núm. 918/2015, de 22 de juliol, pel qual es va nomenar cap de Protocol i Relacions Institucionals de l’Alcaldia, lloc de treball reservat a personal eventual.

Interpel·lacions

Preguntes

Precs