L’Ajuntament de Martorell celebra el primer ple municipal de 2017 el proper dilluns 16 de gener

492

El proper dilluns 16 de gener, a partir de les 20.00h, l’Ajuntament de Martorell celebrarà la sessió ordinària del ple municipal corresponent a aquest mes de gener. Ràdio Martorell oferirà la retransmissió en directe. També es podrà seguir a través de l’streaming de l’emissora al web municipal.

Ordre del dia:

Part resolutiva

1-Aprovació de l’acta de la sessió ordinària: 19 de desembre de 2016.

Proposta inclosa en l’ordre del dia a l’empara de l’article 82.3 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

2-Proposta de resolució de les reclamacions formulades envers l’aprovació inicial de la modificació puntual del pla parcial Torrent de Llops relativa a la modificació dels usos a la unitat de zona núm. 92 i d’aprovació provisional d’aquesta modificació. (exp. 3662/2016-G).

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals.

3-Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis.

Part de control

A-Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.

B-Donar compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

C-Donar compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2016 i del moviment de la tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al quart trimestre de 2016.

D-Donar compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

E-Interpel·lacions.

F-Preguntes.

G- Precs.