Oberta la convocatòria per sol·licitar despatxos del Viver d’Empreses de Martorell

213
Viver d'Empreses

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell manté oberta la convocatòria per sol·licitar un dels despatxos disponibles o espais coworking del Viver d’Empreses Molí Empresa. La permanència serà de tres anys amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any més.

El Viver d’Empreses de Martorell emplaçat a l’edifici Molí Fariner va néixer amb la idea d’esdevenir l’espai físic de nous projectes empresarials relacionats amb l’àrea de serveis i tecnologies.

“És el primer equipament municipal destinat a empreses del Baix Llobregat Nord, concebut com a entorn d’impuls d’emprenedors i empreses de nova creació”, explica la tècnica d’Emprenedoria del Molí Empresa, Anna Millán. “Són 10 despatxos, de set metres quadrat, on els emprenedors poden iniciar el seu projecte per un preu molt econòmic. L’accés pot ser les 24 hores, els 365 dies de l’any, ja que té una entrada exclusiva pels usuaris”.

Ana Millán, tècnica d'Emprenedoria del Molí Empresa

L’objectiu és la consolidació empresarial, aconseguir que els emprenedors puguin engegar la seva activitat empresarial reduint la inversió inicial i les despeses de funcionament. Actualment, hi ha despatxos i espais coworking disponibles al viver per a emprenedors i empresaris.

Les sol·licituds es poden presentar al registre general de l’Ajuntament de Martorell (c/ Mur, 61, planta baixa, 08760 Martorell) o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Requisits i procés de selecció

Per poder optar a un dels despatxos disponibles és necessari ser professional o empresa de serveis, presentar un pla d’empresa amb informe de viabilitat (si no s’ha realitzat, l’equip tècnic de Promoció Econòmica prestarà assessorament per a la seva creació), estar donat d’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques a Martorell o compromís de donar-se d’alta si s’està en període de constitució, utilitzar l’adreça del viver com a domicili social i no tenir cap oficina o local en règim de propietat o de lloguer.

Ana Millán, tècnica d'Emprenedoria del Molí Empresa

La tria dels empresaris i emprenedors es fa per puntuació, tenint en compte uns criteris de valoració com ara el grau de viabilitat del pla d’Empresa, estar empadronat a Martorell, tenir fins a 35 anys o estar en situació d’atur, que el projecte generi ocupació al municipi a mig o llarg termini i el grau d’innovació de l’empresa o projecte, els productes i serveis que generi.

Un cop escollits els projectes seleccionats, “se signarà un conveni a partir del qual disposaran del despatx amb un cost de lloguer de 42 euros/mes els sis primers mesos, 84 euros/mes del setè al dotzè mes i 140 euros/mes a partir del tretzè mes d’ocupació”, apunta Millán. En el cas de l’espai coworking el cost és de 85 euros/mes per la modalitat ‘coworker fix taula’ i de 15 euros/dia pel lloguer puntual ‘Lloguer coworkers flex‘.

Ana Millán, tècnica d'Emprenedoria del Molí Empresa

Serveis a les empreses allotjades

Les empreses seleccionades, a més del despatx o espai coworking, gaudeixen gratuïtament de sales de reunions i d’actes, espais comuns, material tecnològic, arxiu, biblioteca i serveis administratius comunitaris (recepció de trucades i visites, domiciliació de correu ordinari, lliurament de correspondència, connexió a Internet, subministrament i manteniment d’equipaments de prevenció i extinció d’incendis, manteniment general de l’edifici i les instal·lacions, vigilància, neteja i manteniment, calefacció i aire condicionat, gestió de reserves d’espais i materials del centre). I a més reben en tot moment seguiment i assessorament tècnic per part del personal tècnic del centre.

Els espais i equipaments del Molí Empresa també es posen a disposició de la resta d’empreses i professionals no seleccionats, a través de lloguer.

Més informació

Per accedir al serveis del Viver d’Empreses Molí Empresa i rebre més informació, cal sol·licitar cita prèvia trucant al tel. 93 775 31 01 o a través del correu electrònic amillan@martorell.cat (Ana Millán, tècnica empresa i suport a l’emprenedoria).